Приключи нициативата на Лайънс клуб Плевен Мизия, която беше проведена съвместно с Очен медицински център "Окулус", по повод Световния ден на зрението.

          Бяха направени безплатни очни прегледи на 240 деца от първи клас в СУ "Иван Вазов", ОУ "Свети Климент Охридски" и НУ "Патриарх Евтимий". Прегледите бяха извършени от д-р Ганка Дечева, специалист по Очни болести, която съветва родителите да не допускат лошото зрение да спира децата им да растат пълноценно!

         

          Грижата за детското зрение е във вашите ръце, затова планирайте очния преглед още сега! Ранното диагностициране и ефективното лечение на нарушения при детското зрение, ще помогнат на вашите деца да се развиват и процъфтяват с възможно най-ясния и чист поглед за света.

Правно-организационни и технически решения в

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ОКУЛУС-КУШИНОВА” ЕООД

при обработка и защита на личните данни

/Политика за поверителност/

Тази политика влиза в сила, считано от 23.05.2018 г.
Нашите възгледи за поверителността на личните данни

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ОКУЛУС-КУШИНОВА” ЕООД , с ЕИК 200068409, седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Васил Левски” 124 (по-нататък в изложението, за краткост – МЦ ОКУЛУС) приема, че когато събираме и обработваме информация за физическо лице, трябва да го направим отговорно, с дължимата грижа за личната неприкосновеност, спазвайки законите за защита на данните и принципите на поверителност.

Тази политика за поверителност ("Политика") описва основните видове лична информация, която събираме в рамките на дружеството, как се обработва и разкрива тази информация, както и задълженията ни към лицата, чиито данни обработваме. Политиката обяснява по принцип как се стремим да спазваме законите и регламентите за поверителност на данните, включително, но не само Регламент (EU) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни/GDPR).

МЦ ОКУЛУС, в качеството си на администратор на лични данни, е въвело вътрешни политики (инструкции), процедури и програми за обучение, предназначени да осигурят спазването на тези закони. Нашите политики, процедури и програми за обучение се актуализират редовно и се управляват от екип от професионалисти в областта на неприкосновеността на личния живот.

Какви категории лични данни събира и обработва МЦ ОКУЛУС и за какви цели?

Лични данни на пациенти

В основната си дейност, МЦ ОКУЛУС събира личните данни на пациентите директно, но е възможно това да стане и чрез друго лечебно и здравно заведение, чрез лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт и друг медицински специалист.

В качеството си на администратор на лични данни и лечебно заведение по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, МЦ ОКУЛУС събира личните данни на пациента в обем: три имена, адрес по лична карта, дата на раждане, единен граждански номер, здравна информация по смисъла на чл. 27, ал. 1 от Закона за здравето, а именно: личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицето, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.

Обработването на личните данни е за целите на предоставяне на специализирана медицинска помощ и лечение.

Обработването и съхранението на личните данни от страна на администратора е за срок до отпадане на основанието.

При наличие на хипотезите, посочени в чл. 28, ал.1 от Закона за здравето,  администраторът  ще предостави лични данни на пациент, включително здравна информация, на трети лица, а именно:

- в случай, че лечението продължи в друго лечебно заведение;

- в случай, че съществува заплаха за здравето или живота на други лица;

- в случай, че е налице необходимост при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;

- за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;

- за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;

- за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;

- за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт;

- на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането

- на разследващи и други органи, за които законов текст задължава администратора да разкрива информация за пациенти.

В случай на съществуваща заплаха за здравето или живота на други лица, преди да предостави лични данни, съдържащи здравна информация, на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за здравето, МЦ ОКУЛУС ще уведоми пациента за това обстоятелство.

 Лични данни на служители и на кандидати за работа

МЦ ОКУЛУС събира информация от кандидатите за работа, вкл. лични данни – имена, местоживеене, възраст, данни за образование и професионален опит. Тези данни се събират за целите на подбор на кадри. Дружеството ни би обработило данните за целите на проверка на съдебно минало, единствено, ако това е предвидено в изричен законов текст, който касае позицията, за която кандидатства лицето. 

Веднъж назначен, МЦ ОКУЛУС ще обработва личните данни на служителя за целите на управление и администриране на човешките ресурси в организацията – степен на изпълнение на работата, ведомости за трудово възнаграждение, данъчни и осигурителни цели.

МЦ ОКУЛУС обработва за подобни цели и данните на консултантите си – физически лица, с които са сключени граждански договори (в случай, че има такива).

Трансфер на лични данни (разкриване пред лица извън страната)

МЦ ОКУЛУС не извършва трансфер на лични данни извън пределите на страната.

Уведомяване и Съгласие

В момента на събирането на данните, МЦ ОКУЛУС уведомява лицата по ясен и непротиворечив начин как точно информацията за тях ще бъде обработена, разкрита, съхранявана и заличена; какви права имат по отношение на защитата на личните данни или съгласно тази Политика, а също и какви са начините за упражняване на тези права. Това уведомление е изцяло съобразено с изискванията на Регламента и цели спазването му в максимална степен, включително, но не само принципа за прозрачност и законосъобразност при обработката на личните данни на лицата.

МЦ ОКУЛУС гарантира, че физическите лица могат да упражняват всички свои права по отношение на личните данни, обработвани от дружеството, включително, но не само правото на достъп, актуализиране и коригиране, право на преносимост на данните, право на временно спиране на обработването и изтриване на данни и изобщо всичко, предвидено в закон. МЦ ОКУЛУС  ще положи максимални усилия да разгледа и уважи искането на лицето. Евентуален отказ от страна на МЦ ОКУЛУС би бил възможен единствено на законово основание (когато законов текст забранява това).

В случаите, когато това се изисква от закона, а също и като израз на добра практика, МЦ ОКУЛУС може да поиска съгласието на физическото лице да събира, използва и разкрива данните му за конкретно определени цели (например, за да използва визуализации/снимки на конкретен пациент).

 Актуалност на данните. Срокове на съхранение

Нашата политика за поверителност предвижда всяко лице, чиито данни сме събрали, да разполага с пълните възможности да заяви коригиране и актуализиране на данните. 

Правото да бъдеш забравен също е сред предвидените в политиката ни на поверителност и всяко лице може да заяви заличаване на данните си.

МЦ ОКУЛУС извършва заличаване на личните данни незабавно след отпадане на основанието за обработка и съхранение, след преценка на специалните законови изисквания.

Сигурност и защита на данните

МЦ ОКУЛУС поддържа цялостна политика за информационна сигурност с максимален акцент върху техническите и организационни мерки за сигурност, които защитават личната информация от неоторизиран достъп или загуба. В съответствие с регулаторните изисквания, МЦ ОКУЛУС поддържа също така и практика за справяне при нарушаване на сигурността, свързано със защитата на личните данни, включително извършване на всички необходими уведомления на лица или надзорния орган.

 Лични данни на малолетни и непълнолетни лица

МЦ ОКУЛУС събира и обработва данни на малолетни и непълнолетни лица, единствено когато те са предоставени от пълнолетен придружител на детето, за целите на предоставяне на специализиране медицинска услуга, по която детето се явява пациент.

 Запитвания, сигнали, жалби и искания за упражняване на права

Всякаква комуникация, питания, сигнали, жалби и искания за упражняване на права по отношение на личните данни следва да бъдат адресирани до седалището на МЦ ОКУЛУС в  гр. Плевен, ул. Васил Левски 124 на вниманието на нашето длъжностно лице по защита на личните данни: Десислава Енчева, електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0878358175.

 Правен статус на тази Политика. Промени и действие

Тази Политика за поверителност не е договор и няма обвързващо действие. МЦ ОКУЛУС си запазва правото да актуализира Политиката (например – при промяна на законодателството по отношение на личните данни).

Контакти и връзки

Информация относно МЦ ОКУЛУС в качеството му на  Администратор на лични данни

Във връзка с обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Наименование: „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОКУЛУС-КУШИНОВА“ ЕООД

ЕИК: 200068409

Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 124

Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 124

Телефон: 064 837711

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уебсайт: www.oculus-mc.com 

Координати за връзка с Длъжностно лице по защита на личните данни:

Адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 124

Телефон: 0878358175

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 2.2.      Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция: България,гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: +359 2 915 3518

E-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уебсайт:  www.cpdp.bg

 

 

Уважаеми пациенти,
От днес, 18.05.2020 г., Медицински център „Окулус” ще работи с нормалното си работно време от 08.00 до 18.00 часа. Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, медицинският център ще продължи да работи при строго спазване на задължителните противоепидемични мерки.
В сградата се допуска само по един пациент, без придружител. Децата следва да влизат само с един придружител. Пациентите влизат след задължителна дезинфекция на ръцете на входа. Всички пациенти и посетители са длъжни да имат поставена защитна маска за лице, покриваща носа и устата. На всички пациенти задължително се измерва температурата.
Молим всички останали пациенти и посетители да изчакват реда си извън сградата, на разстояние 1,5 метра един от друг.
Прегледите се извършват само след предварително записан час. Препоръчваме записването да става по телефона.
Телефони на регистратурата : 064 837 711; 0878 358 175.
Благодарим за разбирането!

Снимка на Очен медицински център "Окулус" гр. Плевен.

Почти 120-годишна сграда - паметник на културата, в която навремето е отсядал Фердинанд, е обновена и преустроена. Това е новият дом на първата специализирана частна очна клиника "Окулус" в Плевен, която от началото на октомври се премести в ремонтираното здание, разположено в пешеходната зона на града, на ул. "Васил Левски" 124.

"Инвестирахме 1.6 млн. лв. в ремонт и оборудване на сградата, осигурени с кредит от Първа инвестиционна банка", каза за "Капитал" Людмила Кушинова, собственик на клиниката, и уточни, че с преместването си на новото място здравното заведение двойно е разширило капацитета си като площ, а като кабинети - четворно.

Обособени са общо осем кабинета, четири от които очни, кабинети - уши, нос, гърло и дерматологичен, оптика, операционен блок с две операционни за еднодневна хирургия. Секторът включва еднодневен стационар за предоперативна подготовка и следоперативно наблюдение. Строителните работи продължиха около две години и приключиха в края на септември.

 

Сграда с история

Сградата е построена през 1900 г. от двама братя Стоянови, които са били известни зърнени босове. Според разкази на местните хора в нея е отсядал Фердинанд. Това е била първата сграда в Плевен с канализация, отвеждана тогава в река Тученишка бара. Много неща в интериора са били доставени от Виена. В сградата е имало ръчно изработени брави от месинг, както и цяла стена от кристал, елементите на която са били транспортирани с каруца от пристанището в Свищов. През годините е правен неуспешен опит за демонтажа й, при който е унищожена.

 

Преди реституцията сградата е била първо - градска болница, след това - отделение "Уши, нос, гърло". Последното й предназначение е било за банка.

От онова време са запазени почти цялата дограма от масивно дърво, всички големи вътрешни интериорни двукрили врати на втория етаж с височина 2.60 метра, които при сегашната реконструкция са изцяло реставрирани. В дворното пространство е съхранена автентична каменна чешма.

Фасадата, по която има интересни каменни орнаменти, е изцяло запазена и обновена.

Реконструкцията реализира плевенската фирма "Илиеви МГ" по проект на архитектурно бюро "Квадра-04".

 

Клиниката

Клиника "Окулус" е създадена през 2008 г. и работи близо десет години. Това е първата специализирана частна очна клиника в Плевен. Медицински управител е д-р Румен Минков. Здравното заведение разполага с модерно обзавеждане и високотехнологична апаратура, позволяваща поставянето на прецизна диагноза, извършване на ранна профилактика и своевременно лечение на зрението, екзактно определяне оптиката на окото – път към точните очила или контактни лещи. Сред новите дейности, които клиниката предлага, са: диагностика и лечение на ушни, носни и гърлени болести с помощта на модерен комплекс от видеодиагностика.

Съвсем скоро тази прекрасна сграда ще отвори врати за нашите пациенти! Ще Ви посрещнем с разширен екип от специалисти и ново, по-модерно високотехнологично оборудване!

 

Уважаеми пациенти, на 01.10.2017 г. Медицински център „Окулус” се премести на друг адрес: ул. „Васил Левски” №124. Очакваме Ви в красивата сграда-паметник на културата /бившата УНГ клиника/, на старата главна, под театъра!

Екипът ни ще продължи да работи със същото качество и ниво на обслужване, като към нас се присъединяват още специалисти и нова високотехнологична апаратура.

Операционният блок разполага с две операционни за еднодневна хирургия. Секторът включва еднодневен стационар за предоперативна подготовка и следоперативно наблюдение от анестезиолог и висококвалифициран сестрински персонал.

Това позволява извършването на операции с малък обем под локална и обща анестезия. Престоят на пациента в болничната среда е сведен до минимум, тъй като лечението и изписването стават в рамките на 24 часа. 

За максимално удобство на пациентите, новата сграда разполага с оптика, където ще намерите голямо разнообразие на диоптрични и слънчеви стъкла - обикновени и специални, на фирми наложили се на пазара с високото качество на своите продукти - ESSILOR, MASKA, ZEISS, OPTISWISS, RODENSTOCK, DIO, EUROLENS, NEOLENSES, HOYA, INDO, Юниглас, ЮВИ. Диопричните очила в оптика "Окулус" се изработват с най-съвременна техника от специалисти-оптици, които работят с усмивка и удоволствие за всеки клиент.

 

 

Поводът е световната седмица за борба с глаукомата, която ще се състои от 12.03. до 18.03.2017 г. В дните от 10.03. до 17.03. 2017 г. Очен център „ОКУЛУС“ предоставя възможност за безплатни прегледи на пациенти без установена глаукома. Скринингът ще се извършва от д-р Весела Иванчева, д.м., д-р Велизар Тодоров и д-р Мая Мичева и ще се провежда по предварително установен график в очната клиника. Тя се намира на ул. “Патриарх Евтимий” №5. Необходимо е предварително да запишете час на тел. 064837711, 0878358175.

Мили дами, за да се чувствате неотразими през най-женския месец, се възползвайте от нашата специална отстъпка за биоревитализация на околоочен контур. През целия месец март за една процедура плащате 110.00 лв. вместо 150.00 лв.

Очен медицински център „Окулус” поднови информационната кампания за борба с най-често срещаното очно заболяване – перде на окото (катаракта).

Очен център „Окулус" се включва в националната кампания „Право на зрение”. Кампанията представлява мащабна програма за повишаване информираността за двете най-значими очни заболявания – катаракта и глаукома.

На 12 март е Световният ден за борба с глаукомата. Той се отбелязва по инициатива на Световната асоциация по глаукома и на Световната глаукомна пациентска асоциация. Глаукомата е сред водещите причини за слепотата в света, днес това заболяване застрашава зрението на милиони хора.

Надпреварата за млад медик вече тече с пълна сила. "Стандарт" събра предложенията за най-добрите лекари до 40 г. у нас. Както и за болничните мениджъри, които им дават шанс да се развиват в България. Тримата първенци сред лекарите ще получат 1-годишни стипендии в размер на 400 лв. месечно.

Д-р Весела Иванчева от Плевен е сред номинираните в кампанията „Млад медик”. 34 г. д-р Иванчева е завършила медицина в МУ-Плевен през 2005 г. с грамота за отличен успех.